جامعه شناسی دبیرستان - شهرستان جوین

باسمه تعالی

امتحان جامعه شناسی سال دوم علوم انسانی

(مخصوص نوبت اول)

           نام و نام خانوادگی:

بخش الف: سوالات تکمیل کردنی( لطفا جاهای خالی را در عبارات زیر کامل نمائید.)

1.       بنیانگذار جامعه شناسی ....................است، او با تاثیر پذیری از ..................این دانش را ابتدا .......... اجتماعی می خواند و سپس لفظ جامعه شناسی را برای آن بر می گزیند.(1.5)

2.       در جامعه شناسی ، کنش های اجتماعی و پیامدهای آنها را  .................... می نامند.(0.5)

3.       جدول زیر را کامل نمائید.(4.5)

 

جامعه شناسی پوزیتیویستی

جامعه شناسی تفهمی

جامعه شناسی انتقادی

موضوع

 

 

 

روش

 

 

 

هدف

 

 

 

4.       اجتماعی بودن کنش های انسان به این معناست که آگاهی و اراده آدمی   .........            (0.5)

5.       در جامعه ای که نوعی از هنجارهای اجتماعی استقرار یافته است ، کنش هایی که ناسازگار با این هنجارها باشند، ........................ شمرده می شوند.(0.5)

6.       فلسفه یا علم نظری به هر علم و دانشی گفته می شود که .............................(0.5)

بخش ب- سوالات چند گزینه ای(پاسخ صحیح را با علامتý مشخص نمائید)

7.       کدامیک از موارد زیر از خصوصیات کنش انسانی نمی باشد؟(0.5)

الف- آگاهانه بودن¨      ب- ارادی بودن¨     ج- ارزشمند بودن¨       د- معنا دار بودن¨

8.       کدامیک از موارد زیر از فواید علوم انسانی نمی باشد؟(0.5)

 الف- شناخت و فهم معانی کنش های آدمیان¨    ب- انتقاد از کنش های ناپسند و ظالمانه انسان ها¨

ج- رها کردن و آزاد سازی انسان ها از اسارت طبیعت¨   د-  نشان دادن شیوه صحیح استفاده از علوم ابزاری¨

9.        عامل شناخت باید ها و نباید ها و احکام ارزشی و داوری درباره آنها چیست؟(0.5)

الف- عقل نظری¨       ب- عقل عملی¨        ج- متا فیزیک¨          د- علوم طبیعی¨

10.    کدامیک از گزینه های زیر از خصوصیات اعتباریات یا پدیده هایی که با اعتبار عقل عملی ایجاد می شوند نیست؟(0.5)

الف – به خواست و اراده انسان به وجود می آیند¨        ب- دارای آثار و پیامدهای غیر ارادی هستند¨

ج- دارای پیامد های تکوینی هستند¨                        د- دارای پیامد های غیر تکوینی و ارادی هستند¨

11.    مهمترین و اصلی ترین تفاوت میان اندام واره موجود زنده با جهان اجتماعی  این است که .................. (0.5)

الف- نظم و چینش عناصر و اعضای اندام واره مو جود زنده طبیعی و تکوینی است¨

ب- نظم و چینش عناصر و اعضای جهان اجتماعی با اراده و آگاهی انسان تعریف می شود¨

ج- جهان اجتماعی و نظم آن  بر عکس جهان طبیعی حقیقتی طبیعی و تکوینی ندارد.¨

د- همه موارد بالا¨

بخش ج: سوالات تشریحی

1.       جایگاه پدیده های عدالت اجتماعی و مدرسه را بر روی دو پیوستار خرد- کلان و  ذهنی – عینی  را مشخص نمائید.(1)

2.       فرهنگ چیست و چگونه در بین نسل های مختلف انتقال می یابد؟(2)

3.       موضوع علوم انسانی با علوم طبیعی چه تفاوتی با یکدیگر  دارند؟(2)

4.       پیامد های کنش انسانی را همراه با یک مثال توضیح دهید.(2)

5.       تفاوت بین فلسفه یا علم نظری با فلسفه یا علم عملی در چیست؟(1)

6.       جامعه شناسی انتقادی چه تفاوتی با دانش اجتماعی متفکرانی دارد که در گذشته عقل را هم به عنوان یک ابزار معرفتی مستقل به رسمیت می شناختند؟(1)

7.       منظور از اینکه می گویند اعضای موجودات زنده و روابط و ساختار آنها تکوینی است چیست؟(1)

موفق باشید -  سپهر

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم دی ۱۳۸۹ساعت 21:18  توسط مهدی سپهر  |