جامعه شناسی دبیرستان - شهرستان جوین

 

نمونه سوال شماره ۱

باسمه تعالی

نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان

(مخصوص نوبت اول)

نام و نام خانوادگی:                          

بخش الف: سوالات تستی(3)

1.انسان براساس يک ميل طبيعي مي خواهد با ديگران ارتباط برقرار کند، اگر درخواست او برای برقراری ارتباط با دیگران با پاسخ مثبت آنها مواجه شود بین آنها .......... برقرار می شود.  

الف) شکل گيري ما برای آنها¨         ب) تعامل اجتماعي¨       ج) گروه¨         د) ارزش¨

2. «وقتي  ديگران ما را با هوش بدانند ما مي فهميم که فردی باهوش هستيم.» این از کدامیک از اثرات گروه بر فرد است؟

الف- شکل گیری جهت گیری¨                ب- ایجاد شناخت علمي و حاصل از زندگی¨   

ج- شکل گیری خودآگاهي¨                 د- بوجود آمدن تعامل اجتماعي¨

3.اگر فرد در گروهی عضویت داشته باشد که ارزشهاي خود را بر ارزش هاي جامعه ترجيح مي دهد ممکن است دچار کدامیک از آسیب های گروه شود؟

الف)دوگانگي ارزشي¨   ب) بيگانگي از جامعه¨  ج) مطلق گرايي گروهي¨    د) گروه گرايي¨

4. مجموعه الگوهای عملی که فرد در نقش خاص خود انتظار دارد دیگران نسبت به او انجام دهند، را چه می گویند؟  

الف- نقش¨      ب- تکالیف نقش¨        ج- حقوق نقش¨      د-الگوی عمل یا هنجار¨

5. جلو گیری از ورود توپ به دروازه  در بازي فوتبال برای دروازه بان یک ............ است.

الف) هنجار¨  ب) ارزش¨      ج) تکليف نقش¨     د) حقوق نقش¨

6.حکومت هاي فاشيستي و ديکتاتوري کمونيستي در دوره‎ي جديد، نمونه‎ي کدام آسيب گروهي بوده‎اند؟

الف) تبعيت بي چون و چرا¨                        ب) بيگانگي از جامعه¨

ج) دوگانگي ارزشي¨                       د) مطلق گرايي گروهي¨

بخش ب: تکمیل عبارات ناقص(5)

7. به رفتارهايي که فرد با عضويت در گروه بايد آنها را انجام دهد و در صورت رعايت نکردن آنها با مجازات روبرو مي شود ...................... مي گويند.

8.افرادي که خود را ما تلقي مي‎کنند به صورت نسبتاً پايدار  و منظم با يکديگر تعامل دارند يک ................ را تشکيل مي دهند. 

9.آماده شدن فرد توسط جامعه برای بر عهده گرفتن نقش های مختلف اجتماعی را .............می گویند.

10.اگر فردی به خاطر ترس از سرزنش دیگران دزدی نکند، در واقع او بخاطر ...........ارزش های اجتماعی را رعایت می کند.  

11.از جمله اثرات نامناسب و سوء خانواده بر نظام اجتماعی کل....................و ..................... است.

12. جدول زیر را کامل نمایید

نقش

تکلیف نقش

حقوق نقش

دانش آموز

 

 

مادر

 

 

 بخش ج: سوالات تشریحی

13.وجود احزاب سیاسی گوناگون در یک جامعه چه فایده ای دارد؟(1)

 14.انسان بالطبع اجتماعی است به چه معناست؟(1)

 15. شناخت حاصل از زندگي چیست و چگونه به دست مي‌آيد.(1)

 16. نمونه ای از تعارضهای گروهی زیان آور برای جامعه را با ذکر دلیل بنویسید.(1)

 17. نقش را تعريف کرده و منظور از وابستگي متقابل نقش‌ها به یکدیگر را با ذکر مثال توضیح دهید؟(2)

 18.نظام اجتماعی کل چه زمانی دچار عدم تعادل( تعارض) می شود؟با ذکر یک مثال(2)

 19. وجود چه شرایطی در گذشته باعث می شد که تعداد زیاد فرزندان در خانواده یک مشکل اجتماعی تلقی نگردد؟(توضیح دو مورد از شرایط ضروری است)(2).

 20.آثار نامطلوب رشد جمعيت را نام ببريد(چهارمورد)(1)

 21. چرا خانواده در تکوین شخصیت افراد نقش اساسی را ایفا می نماید؟(1)

 موفق باشید – سپهر

 
 
 
 
نمونه سوال شماره ۲
 

بخش الف: انتخاب گزینه های صحیح یا غلط(2)

1. اگر فرد در گروهی عضویت داشته باشد که ارزشهاي گروه بر ارزش هاي جامعه ترجيح داده می شود، اعضای گروه احتمالا دچار بیگانگی از جامعه می شوند.                                 صحیح¨         غلط¨

2. نظام خانواده دارای خرده نظام است.                     صحیح¨         غلط¨

3. خانواده یک گروه اجتماعی است .                       صحیح¨         غلط¨

4. مجموعه الگوهاي عملي كه فرد در نقش خاص خود انتظار دارد، ديگران نسبت به او انجام دهند تكاليف آن نقش ، ناميده مي شود.

                                                                          صحیح¨          غلط¨

بخش ب: سوالات تستی(2)

5.اگردریک جامعه در حال جنگ ، خرده نظام اقتصادی برای کسب سود بیشتر ، کالاها را گرانتر بفروشد ، این امر نمونه ای است از:

الف: نبودکنترل اجتماعی¨                           ب: نادیده گرفتن هنجارهای اجتماعی¨    

 ج: عدم تعادل در نظام اجتماعی¨                 د: جامعه پذیری نامناسب¨

6. کدامیک از موارد زیر به تاثیر خانواده بر نظام اجتماعی کل اشاره دارد ؟

الف: حمایت عاطفی¨   ب: تولید نسل¨        ج: حمایت رفاهی¨         د: نقش ارشادی¨

7. «علی با عضویت در  بسیج دانش آموزی علاقمند فعالیت های مذهبی شده است.» این از کدامیک از اثرات گروه بر فرد است؟

الف- شکل گیری جهت گیری¨                ب- ایجاد شناخت علمي و حاصل از زندگی¨   

ج- شکل گیری خودآگاهي¨                 د- بوجود آمدن تعامل اجتماعي¨

8. «تکالیف یک نقش حقوق نقش های دیگر است، وحقوق این نقش به عنوان تکالیف نقش های دیگر محسوب می شود». این عبارت بیانگرِ....... است.

الف: انتظارات نقش ها¨      ب: وابستگی متقابل نقش ها¨        ج: نظام اجتماعی¨          د: الگوهای عمل اجتماعی¨

بخش ج: تکمیل عبارات ناقص(5)

9.ارزش های مشترک که هرجمع یاجامعه برای رسیدن به آنها تلاش می کنند را .............می گویند.

10.به مجموعه نقش های متقابل به هم پیوسته که برای تحقق ارزشی مشخص با هم پیوند یافته اند و به صورت واحدی یکپارچه درآمده اند..............................گفته می شود.

11. در جریان زندگی اجتماعی، اموری که برای فرد مهم نیست و او به آنها تمایلی ندارد، برای وی مهم می شود و به صورت ارزش در می آید. به این جریان ...................................می گویند.

12.اگر احساس «ما» میان چند نفری عمق بیشتری پیدا کند و تعامل اجتماعی میان افراد منظم و پایدار باشد، ...............تشکیل می شود.  

13.از جمله اثرات نامناسب و سوء خانواده بر نظام اجتماعی کل....................و ..................... است.

14. جدول زیر را کامل نمایید

نقش

تکلیف نقش

حقوق نقش

پدر

 

 

معلم

 

 

بخش ج: سوالات تشریحی

15.تفاوت اختلافات قومی وقبیله ای با وجود احزاب دریک جامعه چیست ؟(1)

 16.عبارت «هرفرد خودرا در آیینه ی دیگران می بیند» به چه معنایی است؟(1)

 17.شناخت علمی چیست و چگونه به دست مي‌آيد.(1)

 18.آسیب گروهی تبعیت بی چون وچرا چه تاثیری بررفتار وشخصیت فرد دارد؟(دو مورد)(1)

 19.بقا و پایداری نظام خانواده در طول تاریخ به چه دلایلی بوده است؟(دو مورد)(1)

 20.دو گانگی ارزشی به چه معناست؟(1)

 21.نظام اجتماعی کل و خرده نظام را (با ذکر یک مثال برای هرکدام) تعریف نمائید؟(2)

 22. چرا امروزه رشد سریع جمعیت به عنوان یک « مشکل » مطرح می شود ؟ (2)

 23.چرا مسافران یک اتوبوس گروه اجتماعی محسوب نمی شوند؟(1)

 موفق باشید – سپهر

 

 

 

نمونه سوال شماره ۳

 

باسمه تعالی

امتحان پایانی دوم مطالعات ا جتماعی سال اول متوسطه- دبیرستانِ دخترانه عفت انداده :خرداد ماه سال  1390

نام و نام خانوادگی:     شماره دانش آموزی:   مدت امتحان: 60 دقیقه

1. به کلیه فعالیت هایی که افراد برای دست یابی به نقش های سیاسی یا تاثیر گذاری بر این نقش ها انجام می دهند .................................. می گویند(0.5).

2. وجود احزاب و انجمن های سیاسی در یک جامعه چه آثار و نتایجی به همراه دارد؟(1.5)

 ۳. افرادی که خود را ما تلقی می کنند و به صورت نسبتا پایداربا یکدیگر تعامل دارند تشکیل یک .......می دهند.(0.5)

4.وظیفه شورای نگهبان در کشور ما چیست؟(1)

5. مراجعه به آراء  و نظرات مردم در امور سیاسی به چه اشکالی صورت می گیرد؟(1)

 6. منظور از فعالیت های اقتصادی چیست؟(1)

7.رسانه ها در جریان فعالیت سیاسی افراد گروهها و احزاب سیاسی چه نقشی را ایفا می نمایند(چهار مورد از این نقش ها را فقط نام بیرید.) (1)

 8.شرایطی که در آن عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد ، فعالیت های اقتصادی از رونق می افتند ، تولیدکنندگان از تولید باز می مانند، و نیروی کار ماهر بیکار می ماند .......................نامیده می شود.(0.5)

9. اشتغال کاذب را با ذکر مثالی تعریف نمائید؟ (1)

 10. نظام قانونی ونظام خودکامه را با یکدیگر مقایسه نمائید(2).

 11.   به مجموعه نقش های  اجتماعی به هم پیوسته که برای تحقق هدفی مشخص پیوند یافته و به صورت یک واحد یکپارچه درآمده اند........................... گفته می شود.(0.5).

12.  منظور از خویشتن پنداری به عنوان یکی از عوامل عمده در انتخاب شغل چیست؟(1)

 13. در چه جوامعی علم مجال کمتری برای رشد دارد(چهار مورد از ویژگی های این جوامع را فقط نام ببرید.)(2)

 14.   جامعه برای حفظ یکپارچگی خود، قواعدی را برای تعیین حدود منافع افراد مشخص می نمایدکه از آنها به ................................یاد می شود(0.5).

15.  نظام اقتصادی در یک جامعه چگونه باعث تضاد طبقاتی می شود؟(1)

 16.  در دوره جدید چه شرایطی باعث شد تا تعداد زیاد فرزندان برای خانواده و جامعه موهبت یا امتیاز محسوب نشود؟(چهار مورد از این شرایط را فقط نام ببرید.)(2)

 17. تکالیف و انتظارات نقش را با یک مثال تعریف نمائید؟(2)

 18. دلیل بقا و پایداری نظام خانواده در طول تاریخ چه بوده است؟(1)

 موفق و موید باشید

سپهر

 

 

 

نمونه سوال شماره ۴

 

باسمه تعالی

امتحان پایانی دوم مطالعات ا جتماعی سال اول متوسطه-  دبیرستانِ حضرت ابوالفضل قزلقارشی :خرداد ماه سال  1390

نام و نام خانوادگی:    شماره دانش آموزی:    مدت امتحان: 60 دقیقه

1. اگر رفتار فردی، پاسخ فرد دیگری را برانگیزد؛ میان آنها رابطه متقابلی برقرار می شود که به آن........................ می گویند(0.5).

2.به مجموعه نقش های  اجتماعی به هم پیوسته که برای تحقق هدفی مشخص پیوند یافته و به صورت یک واحد یکپارچه درآمده اند.................................. گفته می شود.(0.5)

3.در راس نظام سیاسی کشور ما چه نقشی قرار دارد و چگونه انتخاب می شود؟(1)

4. وجود احزاب و انجمن های سیاسی در یک جامعه چه آثار و نتایجی به همراه دارد؟(1.5)

 5.نظام سیاسی چه تاثیراتی بر نظام خانواده دارد؟(1.5)

 6.در نظام سیاسی قانونی قدرت از طریق ..............به فرد یا افرادی تفویض یا واگذار می شود(0.5)

7.چرا شکلگیری مفاهیمی مثل برابری و آزادی به معنای نفی نظام خودکامه بود؟(1)

 8.چهار مورد از عوامل ایجاد بیکاری در جامعه را نام ببرید؟(2)

 9. نظام پولی و بانکی چگونه در تنظیم قیمت ها یا تورم تاثیر می گذارد؟(1)

10.به کلیه فعالیت هایی که افراد برای دست یابی به نقش های سیاسی یا تاثیر گذاری بر این نقش ها انجام می دهند .................................. می گویند(0.5).

11.   قاعده مالکیت و بیکاری پنهان  را تعریف نمائید؟ (2)

 12.  رسانه ها در جریان فعالیت سیاسی افراد گروهها و احزاب سیاسی چه نقشی را ایفا می نمایند(چهار مورد از این نقش ها را فقط نام بیرید.) (1)

 13. در چه شرایطی تغییرات نظام اقتصادی باعث ایجاد ناهماهنگی یا عدم تعادل در جامعه می شود؟(1)

 14.   در دوره های گذشته چه شرایطی باعث می شد تا تعداد زیاد فرزندان برای خانواده و جامعه موهبت یا امتیاز محسوب شود؟(چهار مورد از این شرایط را فقط نام ببرید.)(2)

 15.  دلیل بقا و پایداری نظام خانواده در طول تاریخ چه بوده است؟(1)

16.  مفاهیم هنجار، نظام اجتماعی کل و خرده نظام را تعریف نمائید(3).

 موفق باشید

سپهر

 

 

 

نمونه سوال شماره ۵

 

باسمه تعالی

امتحان پایانی دوم مطالعات ا جتماعی سال اول متوسطه - دبیرستان شهید حسین انداده  – خرداد ماه 1390

نام و نام خانوادگی:     شماره دانش آموزی:   مدت امتحان: 60 دقیقه

1.آماده شدن فرد توسط جامعه برای برعهده گرفتن نقش ها را ....................................می گویند. (0.5)

2. به مجموعه نقش های  اجتماعی به هم پیوسته که برای تحقق هدفی مشخص پیوند یافته و به صورت یک واحد یکپارچه درآمده اند.................................. گفته می شود.(0.5)

3.در راس قوه مجریه چه نقشی قرار دارد و چگونه انتخاب می شود؟(1)

4. داشتن شغل چه اثراتی در زندگی فرد دارد؟(چهار مورد)(2)

5.نظام آموزشی با نظام سیاسی چه رابطه ای دارد؟(2)

6.منظور از انتخاب کور در انتخابات سیاسی چیست؟ (1)

7. نظام پولی و بانکی چگونه در تنظیم قیمت ها یا تورم تاثیر می گذارد؟(1)

8.چهار مورد از آثار و نتایج رشد بی رویه جمعیت را فقط نام ببرید(2).

9.وجود احزاب و انجمن های سیاسی در یک جامعه چه آثار و نتایجی به همراه دارد؟(1.5)

10.چرا می گوئیم که خانواده یک نظام اجتماعی است؟(1)

11.قاعده مالکیت و بیکاری فصلی  را تعریف نمائید؟ (2)

12.به فعالیت هایی که در هر نظام برای تولید کالا ها و خدمات مورد نیاز مردم انجام می گیرد ..............می گویند. (0.5)

13. سه مورد از عواملی که تعادل نظام اجتماعی را بر هم می زنند را فقط نام ببرید.(1.5)

 14.انسان بالطبع اجتماعی است به چه معناست؟(1)

15.شرایطی که در آن عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد ، فعالیت های اقتصادی از رونق می افتند ، تولیدکنندگان از تولید باز می مانند، و نیروی کار ماهر بیکار می ماند .......................نامیده می شود. (0.5)

16.مفاهیم درونی کردن ارزشها  و کنترل اجتماعی  را با یکدیگر مقایسه نمائید(2).

موفق باشید

سپهر

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۰ساعت 22:58  توسط مهدی سپهر  |